Trang chủCơ cấu tổ chứcĐoàn Thanh niênKế hoạch hoạt độngĐOÀN THANH NIÊN - CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

ĐOÀN THANH NIÊN - CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

  • PDF.InEmail

doan

HUYỆN ĐOÀN THĂNG BÌNH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG

THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

 

Số: 09/KH- ĐTN

Thăng Bình, ngày 12 tháng 09 năm 2018

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

NĂM HỌC 2018 - 2019

Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, nâng cao hơn nữa chất lượng Đoàn viên gắn với việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai “Chương trình rèn luyện Đoàn viên” năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và kỹ năng.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, phát huy tính xung kích, tiên phong của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện ở trường, tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện.

- Kết hợp đồng bộ với các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi đoàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống:

Đoàn viên học tập để nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp, lối sống chuẩn mực, có tình cảm và trách nhiệm với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, quê hương và đất nước.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:

- Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tham dự đầy đủ sinh hoạt chi đoàn, hoạt động của Đoàn trường và nhà trường tổ chức.

- Tích cực rèn luyện theo các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; thực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và mọi người.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên.

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của trường, pháp luật của nhà nước.

- Đối với cán bộ Đoàn, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013  của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

2. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ

Đoàn viên học tập, rèn luyện về chuyên môn để không ngừng nâng cao kiến thức, vững nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; tích cực, xung kích, tình nguyện xây dựng nhà trường phát triển.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc học tập và rèn luyện.

- Sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Chuyên cần trong học tập, trung thực trong thi cử. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ học thuật.

- Tham gia tích cực phong trào “Khi tôi 18”.

3. Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội

Đoàn viên rèn luyện để nâng cao thể lực, tầm vóc, tăng cường sức khỏe, tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực; tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.
Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:

- Tích cực tập luyện ít nhất một môn thể thao.

- Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; không uống rượu, bia; không hút thuốc lá.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

- Rèn luyện một số kỹ năng xã hội cần thiết như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày (nói, viết)...

- Phát huy tốt tinh thần xung kích, tình nguyện trong các hoạt động cộng đồng.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 1. Đối với đoàn trường và các chi đoàn

* Bước 1: Tổ chức cho đoàn viên đăng ký

- BCH Đoàn trường hướng dẫn; chi đoàn phổ biến kế hoạch, nội dung và tổ chức cho đoàn viên đăng ký. Mỗi đoàn viên tự giác đăng ký nội dung và có giải pháp thực hiện cụ thể.

- Các nội dung rèn luyện phải đảm bảo yêu cầu phấn đấu của mỗi đoàn viên, nhưng cần cụ thể, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, còn hạn chế. Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện, hoặc đăng ký nội dung không phù hợp thì Chi đoàn gợi ý nội dung phù hợp để đoàn viên đăng ký.

- Ban Chấp hành chi đoàn tổng hợp đăng ký rèn luyện của đoàn viên để theo dõi, kiểm tra để nâng cao ý thức và tạo động lực rèn luyện của mỗi đoàn viên.

* Bước 2: Hỗ trợ thực hiện

- BCH Đoàn trường, chi đoàn tổ chức các hoạt động tạo môi trường và điều kiện để giúp đoàn viên thực hiện nội dung rèn luyện đã đăng ký. Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, Ban Chấp hành chi đoàn trao đổi với đoàn viên về nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.

- BCH Đoàn trường kiểm tra, định hướng giúp chi đoàn thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên rèn luyện. Chú ý động viên, biểu dương kịp thời những đoàn viên thực hiện tốt.

* Bước 3: Kiểm tra và đánh giá công nhận

Ban Chấp hành chi đoàn tổ chức kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả rèn luyện của đoàn viên. Một số nội dung đoàn viên đăng ký thực hiện theo tháng, quý thì đánh giá kịp thời theo tháng, quý. Quy trình thực hiện như sau:

- Từng đoàn viên báo cáo kết quả thực hiện các nội dung rèn luyện đã đăng ký, tự đánh giá mức độ hoàn thành (1 trong 4 mức: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu).

- Tập thể chi đoàn họp nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên của mỗi đoàn viên trong chi đoàn.

- Việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên đồng thời là kết quả phân tích chất lượng đoàn viên theo 4 mức:

- Đoàn viên xuất sắc: Là những đoàn viên hoàn thành trên 90% nội dung rèn luyện đã đăng ký.

- Đoàn viên khá: Là những đoàn viên hoàn thành từ trên 70 % - 90 % nội dung rèn luyện đã đăng ký.

- Đoàn viên trung bình: Là những đoàn viên hoàn thành được từ 50 % - 70 % số nội dung rèn luyện đã đăng ký.

- Đoàn viên yếu: Là những đoàn viên không thực hiện, hoặc chỉ hoàn thành dưới 50 % số nội dung rèn luyện đã đăng ký.

2. Đối với đoàn viên 

* Bước 1: Đăng ký

- Mỗi đoàn viên chủ động đăng ký thực hiện các nội dung rèn luyện phù hợp theo hướng dẫn của Ban Chấp hành chi đoàn.

- Mỗi nội dung đăng ký rèn luyện xác định thời gian (theo tháng, quý, năm) và có giải pháp thực hiện. Nội dung đăng ký rõ ràng, dễ đánph giá kết quả thực hiện.

* Bước 2: Rèn luyện

- Chủ động xác định lộ trình thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể với phương châm tự rèn luyện.

- Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, tham gia các hoạt động, các nội dung công tác do Ban Chấp hành chi đoàn phân công, hoặc công trình, phần việc thanh niên do Đoàn tổ chức.

- Thực hiện tốt các quy định sinh hoạt chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia hoạt động của Đoàn.

- Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong chi đoàn hoặc đề nghị Ban Chấp hành chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.

* Bước 3: Tự đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện

Đoàn viên tự đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký (theo tiến độ thời gian tương ứng tháng, quý, năm). Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với đoàn viên trong chi đoàn và xây dựng nội dung rèn luyện của năm sau. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội dung khi đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCH Đoàn trường

- Xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2018-2019.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch, tổ chức đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm.

- Hướng dẫn việc học tập 6 bài học lý luận chính trị.

- Tuyên truyền về Chương trình rèn luyện đoàn viên, các tài liệu hỗ trợ để đoàn viên rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị.

2. Các chi đoàn

- Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện đến các đoàn viên.

- Tổ chức đăng ký, kiểm tra, theo dõi và đôn đốc đoàn viên thực hiện theo đăng ký.

- Thời gian hoàn thành đăng ký của đoàn viên: 01/10/2018.

- Thời gian tổng kết và đánh giá kết quả: Ngay sau khi kết thúc việc đánh giá chất lượng đoàn viên ở cấp chi đoàn. Thời hạn báo cáo và gửi kết quả về cho Đoàn trường trước ngày 10/5/2019.

Các chi Đoàn tổng hợp kết quả đánh giá đoàn viên và gửi về về Ban Thường vụ Đoàn trường theo tiến độ thời gian như trên.

Trên đây là kế hoạch triển khai đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2018-2019. Đề nghị các chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh đoàn;

- Huyện Đoàn;

- Chi bộ;

- BGH;

- 38 Chi đoàn HS;

- Lưu VP.                                                      

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

Hồ Trúc Lâm

Mẫu phiếu đăng ký chương trình Rèn luyện đoàn viên của cá nhân

CLIP HOẠT ĐỘNG

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Văn nghệ chào mừng 20.11.2017

HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG

HÌNH ẢNH ĐOÀN TRƯỜNG

LIÊN KẾT CÔNG VIỆC

 thitructuyen
thkn

vnedu

 Kết quả hình ảnh cho smas

THỐNG KÊ

Các thành viên : 10
Nội dung : 265
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 422489
Hiện có 38 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lâm Thanh Xuân Hiệu trưởng 0913143442 lamthanhxuan@gmail.com
2 Trần Tự Trọng Phó hiệu trưởng 0905735537 vietthaibinh205@gmail.com
3 Hồ Viết Ban Phó hiệu trưởng 0911030373 vietban73@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Khương Tổ trưởng - Văn thư  0906534771 khuongnguyenntb@gmail.com
2 Nguyễn Văn Ánh Tổ phó - Giáo vụ  0905541513 anhmaitruclam@gmail.com
3 Võ Hùng Phi CNTT  0974591679  hungphivn@gmail.com
4 Võ Trung Vinh Kế toán  0911287444  trungvovinh@gmail.com
5  Nguyễn Thanh Văn Bảo vệ  0935299519  thanhvan201087@gmail.com
6 Trần Trung Hiếu Bảo vệ  0388922401
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Khương Bình Tổ trưởng 0982275104 nguyenkhuongbinh@gmail.com
2 Ngô Thị Minh Sương Tổ phó 0985937581 suong201076@gmail.com
3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên 0914313637 ntduyenna@gmail.com
4 Ngô Thị Quỳnh Giao Giáo viên 0942679428 ngothiqgiao@gmail.com
5 Đặng Minh Sơn Giáo viên 0935473747 dangson1963@gmail.com
6 Hồ Thị Mỹ Lệ Giáo viên 0944599519 myle081186@gmail.com
7 Trần Thị Lộc Giáo viên 01262724299 loc1982ntb@gmail.com 
8 Nguyễn Thị Tân Giáo viên 01206112365 nguyenthitan123456@gmail.com
9 Trần Thơ Giáo viên 0987186792 tranthoorg@gmail.com
10 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 0983499890 toancapba.net@gmail.com
11 Phan Thị  Kim Tuyến Giáo viên 01665482009 kimtuyenntb2014@gmail.com
12 Phan Văn Chín Giáo viên 0905549060  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Ngô Tấn Minh Tổ trưởng 0916489894 tanminh1205@gmail.com
2 Nguyễn Văn Kiệt Tổ phó 0905727550 kiet051081@gmail.com
3 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 01202772791 kimoanhntb@gmail.com
4 Lương Lê Cường Giáo viên 0935994868 lecuong1503@gmail.com
5 Lê Thị Sanh Giáo viên 0976010600 lesanh.vn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phương Uyên Giáo viên 0905507276 ntpuyenntb@gmail.com
7 Trần Thị Hương Giáo viên 01216781799 nhattan572@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Xuân Lý Tổ trưởng 0974400051 tranxuanly051@gmail.com
2 Lê Quốc Công Tổ phó 0905923223 lequoccong@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 01682961015 nguyenthiha06@gmail.com
4 Hoàng Duy Hải  Giáo viên 0982303566  hoanghai04041@gmail.com 
5 Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên 0905264398 tuyetnga270985@gmail.com
6 Trần Thị Thu Lan Giáo viên 0943488003 lanquocvu@gmail.com
7 Mai Thị Thu Hà Giáo viên 01202503920 thuha07shh@gmailcom
8 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 01656024599 nguyenthimaintb@gmail.com
9 Ngô Thị Yến Vân Giáo viien 0977080437  yenvanspt@gmail.com
10 Hồ Trúc Lâm  Giáo viên 0905089245  truclamhose.81@gmail.com
11 Trần Thị Kim Hậu Giáo viên 01683578955 ktkimhau@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Hoàng Thị Ánh Hồng Tổ trưởng 0978436287 anhhongntb@gmail.com
2 Trần Công Vân Tổ phó 0932472849 congvanbm@gmail.com
3 Đinh Thị Kim Kiều Giáo viên 0906566564 kieuntb78@gmail.com
4 Võ Văn Linh Giáo viên 0982294262 everlastingfev@gmail.com
5 Võ Thị Ánh Nguyệt Giáo viên 01674628298 anhnguyetspa01@gmailcom
6 Trần Thị Kim Giáo viên 0905216983 baotranntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0965654657 huyuidu@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Ngọc Khánh Tổ trưởng 0905708035 khanhtranntb@gmail.com
2 Cao Thị Thanh Tân Giáo viên 0977482769 caotanntb2016@gmail.com
3 Dương Thị Thùy Dung Giáo viên 0933261234 duongdung1705@gmail.com
4 Lê Thị Thảo Giáo viên 0989287134 thaole231@gmail.com
5 Trương Thị Hoàng Diệu Giáo viên 0945286494 hoangdieubk81@gmail.com
6 Lâm Thị Thùy Dương Giáo viên 0913838355 thuyduong.pct@gmail.com
7 Võ Thị Kim Huệ Giáo viên 01283359978 kimhuentb123@gmail.com
8 Huỳnh Thị Bích Việt Giáo viên 0976231891 huynhtbviet@gmail.com
9 Lê Văn Tiên  Giáo viên 0906491987 vantienntb2015@gmail.com
10 Hồ Thị Liễu  Giáo viên 01267485221 vanvilieu@gmail.com
11 Trần Thị Yến Giáo viên 0905126258 yentrantb2015@gmail.com
12 Nguyễn Tấn Thái Giáo viên 0914072702 bongthuc@gmail.com
13 Trương Công Dưỡng Giáo viên 0383496705  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Ngọc Lân Tổ trưởng  0988952786 ngoclanntb@gmail.com
2 Nguyễn Đức Tuấn Tổ phó  0982181884 tuannguyenntb@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nữ Giáo viên  0905655258 tununtb@gmail.com
4 Trần Tuấn Giáo viên  0948325350 tuanbiology@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên  0934733483 maichi83ds2000@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên - Thiết bị  0978756850 anh240385@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Tấn Thảnh Tổ trưởng 0976564792 votanthanhntb@gmail.com
2 Nguyễn Viết Cam Tổ phó 0978739960 nguyencam41@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dương Tổ phó 0984094194 vanduong060771@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 0934776335 thianhloveyou@gmail.com
5 Mai Thị Hiền Giáo viên 01676781718 maithihien712@gmail.com
6 Lê Thị Tứ Giáo viên 0978988918 letuntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0905431471 vovantinh11@gmail.com
8 Trần Thị Kim Liên Giáo viên 0935153393 kimhuy1505@gmail.com
9 Trần Thị Thu Hà Giáo viên 0935322499 tranthuha.bum@gmail.com
10 Nguyễn Đức Thái Giáo viên 0189401213 ducthaispsl@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Văn Hải Tổ trưởng 0975107018 tranvanhaintb68@gmail.com
2 Nguyễn Hồ Sanh Tổ phó 0905086721 nguyenhosanh.ntb@gmail,com
3 Phan Văn Hiền Giáo viên 0985528774 hientdntdg@gmail.com
4 Nguyễn Quang Thanh  Giáo viên 0905309133  quangthanhntb79@gmail.com
5 Võ Duy Luyến Giáo viên 0905008335 voduyluen@gmail.com 
6 Trần Thanh Thủ Giáo viên 0935807207 tranthanhthuntb@gmail.com
7 Lê Văn Tin Giáo viên 0905027017 vantinntb@gmail.com