Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoHướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối kì cấp THPT năm học 2023-2024

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối kì cấp THPT năm học 2023-2024

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ
thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Công văn số 1955/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2023 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục năm
học 2023-2024, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối kì cấp THPT năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

 1. Yêu cầu

- Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá học sinh trung học phổ thông theo quy định, đảm bảo tính chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông (đối với lớp 10, 11); không kiểm tra đánh giá đối với các nội dung tinh giản theo hướng dẫn của của Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH (đối với lớp 12).

- Bố trí thời gian kiểm tra phù hợp, đảm bảo không gây áp lực, quá tải đối với học sinh.

2. Thời điểm kiểm tra

- Kiểm tra cuối kì I: Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 06/01/2024.

- Kiểm tra cuối kì II: Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 12/5/2024.

3. Hình thức, nội dung, thời gian làm bài kiểm tra

3.1. Đối với lớp 10, 11

Tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kì theo đúng hướng dẫn trong Chương II của Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT về quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Nội dung kiểm tra của các môn phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của từng môn học.

a) Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số được thực hiện cụ thể như sau:

- Môn GDQP-AN: Kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành tùy theo điều kiện dạy học của mỗi trường (dựa trên Kế hoạch dạy học đã xây dựng). Nếu lựa chọn kiểm tra lý thuyết, đề kiểm tra có thể bằng hình thức trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận hoặc tự luận.

- Các môn còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Đối với kiểm tra phần tự luận môn Tin học: đơn vị có đủ điều kiện về máy tính (01 học sinh/01 máy) thì có thể tổ chức cho học sinh kiểm tra thực hành trên máy tại phòng máy vi tính nhưng không được trùng lặp đề giữa các lần kiểm tra.

- Môn Tiếng Anh: Kiểm tra và đánh giá thực hiện theo hướng dẫn trong Công văn số 2018/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2023 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2023-2024; kiểm tra 5 nội dung gồm 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ; tỉ lệ điểm của từng nội dung là 20% (tỉ lệ này có thể được điều chỉnh trong khoảng 5% tùy theo tình hình của từng nhà trường).

- Môn ngữ văn: Tự luận hoặc kết hợp trắc nghiệm với tự luận. Đề kiểm tra gồm 2 phần:

+ Phần Đọc hiểu (6,0 điểm) theo 1 trong 2 hình thức sau:

* Kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 8 câu hỏi/yêu cầu: nhận biết (3 câu: 1,5 điểm), thông hiểu (3 câu: 3,0 điểm), vận dụng (1 câu: 1,0 điểm), vận dụng cao (1 câu: 0,5 điểm);

* Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm với tự luận gồm 10 câu hỏi/yêu cầu. Trong đó, có 7 câu trắc nghiệm gồm: nhận biết (4 câu: 2,0 điểm), thông hiểu (3 câu: 1,5 điểm) và 3 câu tự luận gồm: thông hiểu (1 câu:1.0 điểm), vận dụng (1 câu: 1,0 điểm), vận dụng cao (1 câu: 0,5 điểm).

+ Phần Làm văn (4,0 điểm): Kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 1 câu hỏi/yêu cầu, phân chia theo các mức độ nhận thức: nhận biết (1,0 điểm), thông hiểu (1,5 điểm), vận dụng (1,0 điểm), vận dụng cao (0,5 điểm).

+ Nội dung kiểm tra: Sử dụng ngữ liệu đọc hiểu là văn bản ngoài sách giáo khoa có hình thức thể loại, mức độ kiến thức tương đương với các loại văn bản đã học, chứa đựng các thông tin, nội dung phù hợp để kiểm tra theo các yêu cầu cần đạt trong chương trình Ngữ văn của lớp học tính đến thời điểm kiểm tra. Phần Làm văn, giáo viên cần lựa chọn kiểu bài, nội dung làm văn phù hợp với chương trình Ngữ văn của lớp học tính đến thời điểm kiểm tra, mục đích kiểm tra. Chú ý tránh dùng lại các văn bản đã học trong sách giáo khoa làm ngữ liệu (nếu có) để viết bài làm văn.

b) Đối với các môn/nội dung đánh giá bằng nhận xét thực hiện cụ thể như sau:

+ Hình thức đề kiểm tra: Căn cứ vào điều kiện từng trường và đặc điểm của từng môn học có thể thực hiện thông qua bài thực hành, sản phẩm học tập hoặc dự án học tập (phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của môn học).

+ Môn Âm nhạc, Mĩ thuật: Khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập.

+ Nội dung Giáo dục của địa phương; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các chủ đề đã dạy học đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

+ Môn Giáo dục thể chất: Căn cứ vào đặc điểm môn học và điều kiện nhà trường để thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài kiểm tra, bài thực hành, ....

c) Thời gian làm bài kiểm tra: Môn Ngữ văn, môn Toán: 90 phút. Môn Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp: Từ 60 phút đến 90 phút. Các môn còn lại 45 phút. Đối với các môn chuyên thời gian tối đa 120 phút.

3.2. Đối với lớp 12

a) Nội dung kiểm tra:

- Nội dung kiểm tra của các môn phải đảm bảo phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng và mục tiêu giáo dục của từng môn học.

- Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; đọc thêm; không làm; không thực hiện; không yêu cầu; khuyến khích học sinh tự đọc/ tự học/ tự làm/ tự thực hiện/ tự tìm hiểu.

* Đối với môn Toán: Gồm cả hai phân môn Giải tích và Hình học.

b) Hình thức đề kiểm tra:

- Môn Tiếng Anh: Kiểm tra và đánh giá theo đúng hướng dẫn trong Công văn số 2018/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2023 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2023-2024.

- Môn GDQP-AN: Kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành tùy theo điều kiện dạy học của mỗi trường (dựa trên Kế hoạch dạy học đã xây dựng). Nếu lựa chọn kiểm tra lý thuyết, đề kiểm tra có thể bằng hình thức trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận hoặc tự luận.

- Môn Thể dục: Căn cứ vào đặc điểm môn học và điều kiện nhà trường để thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài kiểm tra, bài thực hành, ....

- Môn Tin học: Căn cứ vào điều kiện nhà trường để thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài kiểm tra hoặc bài thực hành. Nếu kiểm tra thực hành cần đảm bảo 01 học sinh/01 máy và không được lặp đề giữa các lần kiểm tra. Nếu thực hiện bằng bài kiểm tra thì theo hình thức 100% trắc nghiệm khách quan.

- Các môn còn lại kiểm tra theo hình thức 100% trắc nghiệm khách quan.

c) Thời gian làm bài kiểm tra: Môn Ngữ văn là 90 phút; Toán là 60 phút; các môn còn lại 45 phút. Đối với các môn chuyên thời gian tối đa 120 phút.

4. Mức độ nhận thức, tỉ lệ điểm các phần của các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số

Theo phụ lục đính kèm.

5. Tổ chức kiểm tra

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở GDĐT, các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra cuối kì, năm học 2023-2024 của đơn vị mình (cụ thể thời gian, địa điểm, nội dung công việc, thành phần tham gia và nhiệm vụ của các thành viên; các quy định về khen thưởng, kỷ luật). Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị chú trọng các nội dung sau:

- Hình thức và cấu trúc đề phải có tính thống nhất trong từng bộ môn theo hướng dẫn chung của Sở.

- Xây dựng ma trận, đặc tả đề kiểm tra cho từng khối, ra đề kiểm tra đảm bảo tính chính xác, đồng đều giữa các mã đề trong cùng một khối lớp; quản lí, phê duyệt ma trận, đặc tả đề trước khi biên soạn đề; kiểm duyệt đề thật kỹ trước khi sao in.

- Thành lập Ban ra đề đảm bảo cơ cấu, số lượng để thực hiện nhiệm vụ; lưu ý nhân sự Ban ra đề đảm bảo về chuyên môn, phù hợp với tình hình thực tế; xem xét các vấn đề liên quan đến tiêu cực có thể xảy ra trong dạy thêm, học thêm trái qui định (có cam kết của người ra đề về tính khách quan, tính bảo mật, tính chính xác, ... của đề kiểm tra).

- Xây dựng quy trình ra đề, lựa chọn nhân sự tham gia các khâu của đề, chấm bài để tổ chức công tác kiểm tra đảm bảo các yêu cầu khách quan, công bằng, bảo mật, đánh giá đúng năng lực của học sinh.

- Đối với công tác sao in đề: xây dựng kế hoạch sao in, thành lập Ban sao in đề (cụ thể thời gian, địa điểm, nội dung công việc, thành phần tham gia và nhiệm vụ của các thành viên); tổ chức sao in đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối (có phương án bảo mật, an toàn cháy nổ ...); đặt địa điểm sao in hoàn toàn biệt lập với bên ngoài; quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên sao in thực hiện nghiêm yêu cầu bảo mật (tuyệt đối không để cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như nhân sự không có trách nhiệm tiếp xúc với đề và khu vực sao in đề).

- Thủ trưởng đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật đề kiểm tra trong quá trình ra đề, sao in, lưu giữ và tổ chức kiểm tra.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các khâu để đảm bảo kịp thời phát hiện, điều chỉnh, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá học sinh.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra của Sở GDĐT

- Sở GDĐT sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối kì (tất cả các khâu) ở các đơn vị.

- Sau khi hoàn thành kiểm tra cuối kì, các đơn vị triển khai thực hiện các công việc sau:

+ Tổ chức họp nhận xét, đánh giá công tác ra đề (ma trận, đặc tả đề, đề kiểm tra dựa trên kết quả kiểm tra);

+ Công khai ma trận, đặc tả đề, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm lên website của đơn vị.

- Sở GDĐT sẽ tiến hành đánh giá chất lượng đề kiểm tra, việc tổ chức kiểm tra của các đơn vị; kết quả kiểm tra là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị.

*** Xem chi tiết nội dung công văn 3025/SGDĐT-GDTrH tại đây

*** Phụ lục đính kèm công văn 3025/SGDĐT-GDTrH tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

HÌNH ẢNH ĐOÀN TRƯỜNG

LIÊN KẾT CÔNG VIỆC

 thitructuyen
thkn

vnedu

THỐNG KÊ

Các thành viên : 3
Nội dung : 467
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 792529

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lâm Thanh Xuân Hiệu trưởng 0913143442 lamthanhxuan@gmail.com
2 Trần Tự Trọng Phó hiệu trưởng 0905735537 vietthaibinh205@gmail.com
3 Hồ Viết Ban Phó hiệu trưởng 0911030373 vietban73@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Khương Tổ trưởng - Văn thư  0906534771 khuongnguyenntb@gmail.com
2 Nguyễn Văn Ánh Tổ phó - Giáo vụ  0905541513 anhmaitruclam@gmail.com
3 Võ Hùng Phi CNTT  0974591679  hungphivn@gmail.com
4 Phan Thanh Thịnh Kế toán  0913614064  thanhthinhtbqn@gmail.com
5  Nguyễn Thanh Văn Bảo vệ  0935299519  thanhvan201087@gmail.com
6 Trần Trung Hiếu Bảo vệ  0388922401
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Khương Bình Tổ trưởng 0982275104 nguyenkhuongbinh@gmail.com
2 Ngô Thị Minh Sương Tổ phó 0985937581 suong201076@gmail.com
3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên 0914313637 ntduyenna@gmail.com
4 Ngô Thị Quỳnh Giao Giáo viên 0942679428 ngothiqgiao@gmail.com
5 Đặng Minh Sơn Giáo viên 0935473747 dangson1963@gmail.com
6 Hồ Thị Mỹ Lệ Giáo viên 0944599519 myle081186@gmail.com
7 Trần Thị Lộc Giáo viên 0762724299 loc1982ntb@gmail.com 
8 Nguyễn Thị Tân Giáo viên 0796534117 nguyenthitan123456@gmail.com
9 Trần Thơ Giáo viên 0987186792 tranthoorg@gmail.com
10 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 0983499890 toancapba.net@gmail.com
11 Phan Thị  Kim Tuyến Giáo viên 0365482009 kimtuyenntb2014@gmail.com
12 Phan Văn Chín Giáo viên 0905549060  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Ngô Tấn Minh Tổ trưởng 0916489894 tanminh1205@gmail.com
2 Nguyễn Văn Kiệt Tổ phó 0905727550 kiet051081@gmail.com
3 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 0702772791 kimoanhntb@gmail.com
4 Lương Lê Cường Giáo viên 0935994868 lecuong1503@gmail.com
5 Lê Thị Sanh Giáo viên 0976010600 lesanh.vn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phương Uyên Giáo viên 0905507276 ntpuyenntb@gmail.com
7 Trần Thị Hương Giáo viên 0796781799 nhattan572@gmail.com
8 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0773189725 tuongnguyen0308@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Xuân Lý Tổ trưởng 0974400051 tranxuanly051@gmail.com
2 Lê Quốc Công Tổ phó 0905923223 lequoccong@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 0382961015 nguyenthiha06@gmail.com
4 Hoàng Duy Hải  Giáo viên 0982303566  hoanghai04041@gmail.com 
5 Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên 0905264398 tuyetnga270985@gmail.com
6 Trần Thị Thu Lan Giáo viên 0943488003 lanquocvu@gmail.com
7 Mai Thị Thu Hà Giáo viên 0702503920 thuha07shh@gmailcom
8 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 0356024599 nguyenthimaintb@gmail.com
9 Ngô Thị Yến Vân Giáo viien 0977080437  yenvanspt@gmail.com
10 Hồ Trúc Lâm  Giáo viên 0905089245  truclamhose.81@gmail.com
11 Trần Thị Kim Hậu Giáo viên 0383578955 ktkimhau@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Hoàng Thị Ánh Hồng Tổ trưởng 0978436287 anhhongntb@gmail.com
2 Trần Công Vân Tổ phó 0932472849 congvanbm@gmail.com
3 Đinh Thị Kim Kiều Giáo viên 0906566564 kieuntb78@gmail.com
4 Võ Văn Linh Giáo viên 0982294262 everlastingfev@gmail.com
5 Võ Thị Ánh Nguyệt Giáo viên 0374628298 anhnguyetspa01@gmailcom
6 Trần Thị Kim Giáo viên 0905216983 baotranntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0965654657 huyuidu@gmail.com
8 Nguyễn Kiệm Giáo viên 0932028796 nguyenkiem76@gmail.com
9 Trần Thị Du Thủy Giáo viên thỉnh giảng 0369912590
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Ngọc Khánh Tổ trưởng 0905708035 khanhtranntb@gmail.com
2 Cao Thị Thanh Tân Giáo viên 0977482769 caotanntb2016@gmail.com
3 Lê Thị Thảo Giáo viên 0989287134 thaole231@gmail.com
4 Trương Thị Hoàng Diệu Giáo viên 0945286494 hoangdieubk81@gmail.com
5 Lâm Thị Thùy Dương Tổ phó 0913838355 thuyduong.pct@gmail.com
6 Võ Thị Kim Huệ Giáo viên 0783359978 kimhuentb123@gmail.com
7 Huỳnh Thị Bích Việt Giáo viên 0976231891 huynhtbviet@gmail.com
8 Lê Văn Tiên  Giáo viên 0906491987 vantienntb2015@gmail.com
9 Hồ Thị Liễu  Giáo viên 0767485221 vanvilieu@gmail.com
10 Trần Thị Yến Giáo viên 0905126258 yentrantb2015@gmail.com
11 Trương Công Dưỡng Giáo viên 0383496705  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Ngọc Lân Tổ trưởng  0988952786 ngoclanntb@gmail.com
2 Nguyễn Đức Tuấn Tổ phó  0982181884 tuannguyenntb@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nữ Giáo viên  0905655258 tununtb@gmail.com
4 Trần Tuấn Giáo viên  0948325350 tuanbiology@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên  0934733483 maichi83ds2000@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên - Thiết bị  0978756850 anh240385@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Tấn Thảnh Tổ trưởng 0976564792 votanthanhntb@gmail.com
2 Nguyễn Viết Cam Tổ phó 0978739960 nguyencam41@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dương Tổ phó 0984094194 vanduong060771@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 0934776335 thianhloveyou@gmail.com
5 Mai Thị Hiền Giáo viên 0376781718 maithihien712@gmail.com
6 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên 0327290780 kimloan260597@gmai.com
7 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0905431471 vovantinh11@gmail.com
8 Trần Thị Kim Liên Giáo viên 0935153393 kimhuy1505@gmail.com
9 Trần Thị Thu Hà Giáo viên 0935322499 tranthuha.bum@gmail.com
10 Nguyễn Đức Thái Giáo viên 0189401213 ducthaispsl@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Văn Hải Tổ trưởng 0975107018 tranvanhaintb68@gmail.com
2 Nguyễn Hồ Sanh Tổ phó 0905086721 nguyenhosanh.ntb@gmail,com
3 Phan Văn Hiền Giáo viên 0985528774 hientdntdg@gmail.com
4 Nguyễn Quang Thanh  Giáo viên 0905309133  quangthanhntb79@gmail.com
5 Võ Duy Luyến Giáo viên 0905008335 voduyluen@gmail.com 
6 Trần Thanh Thủ Giáo viên 0935807207 tranthanhthuntb@gmail.com
7 Đặng Nga Giáo viên 0368439752 nga123451967@gmai.com