Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoKế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:
1. Yêu cầu
- Kiểm tra, đánh giá đảm bảo tính chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan;
- Căn cứ vào yêu cầu cần đạt được qui định từng môn học, đánh giá đúng năng lực học sinh, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập và rèn luyện của học sinh;
- Bố trí thời gian kiểm tra phù hợp, đảm bảo không gây áp lực, quá tải đối với học sinh.

2. Thời gian kiểm tra
Từ ngày 20/3/2024 đến ngày 30/3/2024
Các môn: Tin học 12, Công nghệ các khối lớp, Giáo dục Thể chất và GDQP-AN các khối kiểm tra theo thời khóa biểu trên lớp. Các môn còn lại kiểm tập trung theo Lịch.
3. Hình thức, thời lượng kiểm tra
Môn Ngữ văn theo hướng dẫn tại Công văn số 1850/SGD-ĐTGDTrH ngày 07/9/2022 về việc Hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn cấp THCS, THPT và ở Phụ lục đính kèm. Các môn còn lại thực hiện như sau:
3.1. Đối với lớp 10 và 11
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ theo đúng hướng dẫn trong Chương II của Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ GDĐT về quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
- Đối với các môn đánh gá bằng nhận xét kết hợp với điểm só được thực hiện cụ thể như sau:
+ Môn Tiếng Anh kiểm tra và đánh giá theo hướng dẫn trong Công văn số 2018/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2023 của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ giáo dục trung học năm học 2023-2024; kiểm tra các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ (kiểm tra giữa kỳ có thể không bao gồm kỹ năng nói), tỷ lệ điểm cân đối giữa các phần.      
+ Hình thức đề kiểm tra:
Môn GDQP-AN: Kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành tùy theo điều kiện dạy của Tổ chuyên môn (dựa trên Kế hoạch dạy học đã xây dựng). Nếu lựa chọn kiểm tra lý thuyết, đề kiểm tra có thể bằng hình thức trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận hoặc tự luận.
Các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
+ Thời gian làm bài kiểm tra: môn Toán: 90 phút; Môn Tiếng Anh :60 phút;  các môn còn lại: 45 phút.
+ Nội dung Giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp:  Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ được xây dựng phù hợp với điều kiện của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các chủ đề đã dạy đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
+ Thời gian làm bài kiểm tra căn cứ hướng dẫn tại Điều 7 của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.
3.2. Đối với lớp 12
- Hình thức đề kiểm tra:
+ Môn Tiếng Anh kiểm tra và đánh giá theo đúng hướng dẫn trong Công văn số 2018/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2023 của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ giáo dục trung học năm học 2023-2024; bao gồm các kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ, có thể không bao gồm kỹ năng nói; cấu trúc đề kiểm tra đảm bảo theo đúng hướng dẫn chung thực hiện như năm 2022-2023, tỉ lệ cân đối giữa các phần.
+ Môn GDQP-AN: Kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành tùy theo điều kiện dạy của bộ môn (dựa trên Kế hoạch dạy học đã xây dựng). Nếu lựa chọn kiểm tra lý thuyết, đề kiểm tra có thể bằng hình thức trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận hoặc tự luận;
+ Các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
- Nội dung kiểm tra môn Toán gồm cả hai phân môn Giải tích và Hình học.
- Thời gian kiểm tra: Môn Toán: 60 phút; các môn còn lại: 45 phút.
4. Mức độ nhận thức
- Xây dựng đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực học sinh ở cả 4 mức độ: Nhận biết (40%), Thông hiểu (30%), Vận dụng (20%) và Vận dụng cao (10%).
- Đối với các môn kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận:
+ Tỷ lệ câu hỏi trắc nghiệm khách quan: 70%
+ Môn Ngữ văn theo phụ lục đính kèm.
5. Tổ chức triển khai thực hiện
5.1.Đối với Nhà trường
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2023-2024theo nội dung hướng dẫn của Sở GDĐT.
- Thành lập Ban ra đề, sao in đề, kiểm tra và chấm kiểm tra theo quy định; xây dựng lịch làm việc và triển khai thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện đúng các quy định về bảo mật đề thi, bài thi.
- Thực hiện nghiêm túc bảo mật việc ra đề; có phương án sao in đảm bảo chất lượng đề và tuyệt đối bảo mật đề.
    - Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn xây dựng ma trận, đặc tả, đề cương và đề kiểm tra cho từng khối, ra đề kiểm tra đảm bảo tính chính xác, đồng đều giữa các mã đề trong cùng một khối lớp quản lí, phê duyệt ma trận, đặc tả đề trước khi biên soạn đề; kiểm duyệt đề thật kỹ trước khi sao in.
-  Kiểm tra, giám sát việc kiểm tra, đánh giá định kì của giáo viên nghiêm túc, đúng quy định, đúng lịch kiểm tra thống nhất, đúng thời lượng quy định, đúng nội dung và hình thức theo yêu cầu; đảm bảo kiểm tra được mục tiêu đánh giá được năng lực toàn diện của học sinh.
-    Thành lập Ban ra đề đảm bảo cơ cấu, số lượng để thực hiện nhiệm vụ; lưu ý nhân sự Ban ra đề đảm bảo về chuyên môn, phù hợp với tình hình thực tế; xem xét các vấn đề liên quan đến tiêu cực có thể xảy ra trong dạy thêm, học thêm trái qui định (có cam kết của người ra đề về tính khách quan, tính bảo mật, tính chính xác, ... của đề kiểm tra).
    - Xây dựng quy trình ra đề, lựa chọn nhân sự tham gia các khâu của đề, chấm bài để tổ chức công tác kiểm tra đảm bảo các yêu cầu khách quan, công bằng, bảo mật, đánh giá đúng năng lực của học sinh.
-    Đối với công tác sao in đề: xây dựng kế hoạch sao in, thành lập Ban sao in đề; tổ chức sao in đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối (có phương án bảo mật, an toàn cháy nổ ...); đặt địa điểm sao in hoàn toàn biệt lập với bên ngoài; quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên sao in thực hiện nghiêm yêu cầu bảo mật (tuyệt đối không để cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như nhân sự không có trách nhiệm tiếp xúc với đề và khu vực sao in đề).
-    Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật đề kiểm tra trong quá trình ra đề, sao in, lưu giữ và tổ chức kiểm tra.
-    Thường xuyên kiểm tra, giám sát các khâu để đảm bảo kịp thời phát hiện, điều chỉnh, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá học sinh.
- Chỉ đạo và hỗ trợ Tổ Ngoại ngữ chuẩn bị các điều kiện kiểm tra kỹ năng Nghe môn Tiếng Anh, lưu ý chuẩn bị đủ thiết bị cho từng phòng kiểm tra (máy đọc USB hoặc laptop có loa lớn); phân công giáo viên Tiếng Anh để tổ chức thi nói đối với Khối 10 và 11 theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.
    5.2. Đối với Tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn
- Chịu trách nhiệm lựa chọn nhân sự tham gia các khâu của đề, chấm bài để tổ chức công tác kiểm tra đảm bảo các yêu cầu khách quan, công bằng, bảo mật, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Hình thức và cấu trúc đề phải có tính thống nhất trong từng bộ môn theo hướng dẫn chung của Sở.
- Phân công gián viên ra đề, phản biện và kiểm tra chung đề toàn trường cho mỗi khối đảm bảo về chuyên môn, phù hợp với tình hình thực tế; không để tiêu cực có thể xảy ra trong dạy thêm, học thêm (có cam kết của người ra đề, phản biện đề về tính khách quan, tính bảo mật,tính chính xác, ... của đề kiểm tra). Cán bộ, giáo viên ra đề, phản biện đề chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật đề kiểm tra trong quá trình ra đề và tổ chức kiểm tra.
- Sau khi hoàn thành kiểm tra cuối kì, Tổ chuyên môn triển khai thực hiện các công việc sau:
+ Tổ chức họp nhận xét, đánh giá công tác ra đề (ma trận, đặc tả đề, đề kiểm tra dựa trên kết quả kiểm tra);
+ Công khai ma trận, đặc tả đề, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm lên website của đơn vị.
Thời gian gởi Nội dung ôn tập, Ma trận đề kiểm tra về phụ trách chuyên môn: hạn chót Ngày 13/3/2024.
Thời gian gởi Đề kiểm tra về phụ trách chuyên môn: hạn chót 03 ngày trước thời điểm kiểm tra theo lịch.
- Tổ Ngoại ngữ rà soát hệ thống âm thanh, Ti Vi hiện có của nhà trường, báo cáo thực trạng với nhà trường. Xây dựng phương án và phương án dự phòng để kiểm tra kỹ năng Nghe.
    Trên đây là Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2023-2024, kính đề nghị các Tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan thực hiện.

 

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

lich kiem tra giua ky 2 2324


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

HÌNH ẢNH ĐOÀN TRƯỜNG

LIÊN KẾT CÔNG VIỆC

 thitructuyen
thkn

vnedu

THỐNG KÊ

Các thành viên : 3
Nội dung : 467
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 792554

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lâm Thanh Xuân Hiệu trưởng 0913143442 lamthanhxuan@gmail.com
2 Trần Tự Trọng Phó hiệu trưởng 0905735537 vietthaibinh205@gmail.com
3 Hồ Viết Ban Phó hiệu trưởng 0911030373 vietban73@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Khương Tổ trưởng - Văn thư  0906534771 khuongnguyenntb@gmail.com
2 Nguyễn Văn Ánh Tổ phó - Giáo vụ  0905541513 anhmaitruclam@gmail.com
3 Võ Hùng Phi CNTT  0974591679  hungphivn@gmail.com
4 Phan Thanh Thịnh Kế toán  0913614064  thanhthinhtbqn@gmail.com
5  Nguyễn Thanh Văn Bảo vệ  0935299519  thanhvan201087@gmail.com
6 Trần Trung Hiếu Bảo vệ  0388922401
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Khương Bình Tổ trưởng 0982275104 nguyenkhuongbinh@gmail.com
2 Ngô Thị Minh Sương Tổ phó 0985937581 suong201076@gmail.com
3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên 0914313637 ntduyenna@gmail.com
4 Ngô Thị Quỳnh Giao Giáo viên 0942679428 ngothiqgiao@gmail.com
5 Đặng Minh Sơn Giáo viên 0935473747 dangson1963@gmail.com
6 Hồ Thị Mỹ Lệ Giáo viên 0944599519 myle081186@gmail.com
7 Trần Thị Lộc Giáo viên 0762724299 loc1982ntb@gmail.com 
8 Nguyễn Thị Tân Giáo viên 0796534117 nguyenthitan123456@gmail.com
9 Trần Thơ Giáo viên 0987186792 tranthoorg@gmail.com
10 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 0983499890 toancapba.net@gmail.com
11 Phan Thị  Kim Tuyến Giáo viên 0365482009 kimtuyenntb2014@gmail.com
12 Phan Văn Chín Giáo viên 0905549060  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Ngô Tấn Minh Tổ trưởng 0916489894 tanminh1205@gmail.com
2 Nguyễn Văn Kiệt Tổ phó 0905727550 kiet051081@gmail.com
3 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 0702772791 kimoanhntb@gmail.com
4 Lương Lê Cường Giáo viên 0935994868 lecuong1503@gmail.com
5 Lê Thị Sanh Giáo viên 0976010600 lesanh.vn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phương Uyên Giáo viên 0905507276 ntpuyenntb@gmail.com
7 Trần Thị Hương Giáo viên 0796781799 nhattan572@gmail.com
8 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0773189725 tuongnguyen0308@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Xuân Lý Tổ trưởng 0974400051 tranxuanly051@gmail.com
2 Lê Quốc Công Tổ phó 0905923223 lequoccong@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 0382961015 nguyenthiha06@gmail.com
4 Hoàng Duy Hải  Giáo viên 0982303566  hoanghai04041@gmail.com 
5 Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên 0905264398 tuyetnga270985@gmail.com
6 Trần Thị Thu Lan Giáo viên 0943488003 lanquocvu@gmail.com
7 Mai Thị Thu Hà Giáo viên 0702503920 thuha07shh@gmailcom
8 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 0356024599 nguyenthimaintb@gmail.com
9 Ngô Thị Yến Vân Giáo viien 0977080437  yenvanspt@gmail.com
10 Hồ Trúc Lâm  Giáo viên 0905089245  truclamhose.81@gmail.com
11 Trần Thị Kim Hậu Giáo viên 0383578955 ktkimhau@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Hoàng Thị Ánh Hồng Tổ trưởng 0978436287 anhhongntb@gmail.com
2 Trần Công Vân Tổ phó 0932472849 congvanbm@gmail.com
3 Đinh Thị Kim Kiều Giáo viên 0906566564 kieuntb78@gmail.com
4 Võ Văn Linh Giáo viên 0982294262 everlastingfev@gmail.com
5 Võ Thị Ánh Nguyệt Giáo viên 0374628298 anhnguyetspa01@gmailcom
6 Trần Thị Kim Giáo viên 0905216983 baotranntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0965654657 huyuidu@gmail.com
8 Nguyễn Kiệm Giáo viên 0932028796 nguyenkiem76@gmail.com
9 Trần Thị Du Thủy Giáo viên thỉnh giảng 0369912590
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Ngọc Khánh Tổ trưởng 0905708035 khanhtranntb@gmail.com
2 Cao Thị Thanh Tân Giáo viên 0977482769 caotanntb2016@gmail.com
3 Lê Thị Thảo Giáo viên 0989287134 thaole231@gmail.com
4 Trương Thị Hoàng Diệu Giáo viên 0945286494 hoangdieubk81@gmail.com
5 Lâm Thị Thùy Dương Tổ phó 0913838355 thuyduong.pct@gmail.com
6 Võ Thị Kim Huệ Giáo viên 0783359978 kimhuentb123@gmail.com
7 Huỳnh Thị Bích Việt Giáo viên 0976231891 huynhtbviet@gmail.com
8 Lê Văn Tiên  Giáo viên 0906491987 vantienntb2015@gmail.com
9 Hồ Thị Liễu  Giáo viên 0767485221 vanvilieu@gmail.com
10 Trần Thị Yến Giáo viên 0905126258 yentrantb2015@gmail.com
11 Trương Công Dưỡng Giáo viên 0383496705  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Ngọc Lân Tổ trưởng  0988952786 ngoclanntb@gmail.com
2 Nguyễn Đức Tuấn Tổ phó  0982181884 tuannguyenntb@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nữ Giáo viên  0905655258 tununtb@gmail.com
4 Trần Tuấn Giáo viên  0948325350 tuanbiology@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên  0934733483 maichi83ds2000@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên - Thiết bị  0978756850 anh240385@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Tấn Thảnh Tổ trưởng 0976564792 votanthanhntb@gmail.com
2 Nguyễn Viết Cam Tổ phó 0978739960 nguyencam41@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dương Tổ phó 0984094194 vanduong060771@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 0934776335 thianhloveyou@gmail.com
5 Mai Thị Hiền Giáo viên 0376781718 maithihien712@gmail.com
6 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên 0327290780 kimloan260597@gmai.com
7 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0905431471 vovantinh11@gmail.com
8 Trần Thị Kim Liên Giáo viên 0935153393 kimhuy1505@gmail.com
9 Trần Thị Thu Hà Giáo viên 0935322499 tranthuha.bum@gmail.com
10 Nguyễn Đức Thái Giáo viên 0189401213 ducthaispsl@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Văn Hải Tổ trưởng 0975107018 tranvanhaintb68@gmail.com
2 Nguyễn Hồ Sanh Tổ phó 0905086721 nguyenhosanh.ntb@gmail,com
3 Phan Văn Hiền Giáo viên 0985528774 hientdntdg@gmail.com
4 Nguyễn Quang Thanh  Giáo viên 0905309133  quangthanhntb79@gmail.com
5 Võ Duy Luyến Giáo viên 0905008335 voduyluen@gmail.com 
6 Trần Thanh Thủ Giáo viên 0935807207 tranthanhthuntb@gmail.com
7 Đặng Nga Giáo viên 0368439752 nga123451967@gmai.com