Trang chủH.động ngoài giờHoạt động ngoài giờ lên lớpKẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG

  • PDF.InEmail

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số : 36/ KH-HĐGDNGLL                  Thăng Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN

AN TOÀN GIAO THÔNG

-       Căn cứ công văn Số: 1258/SGDĐT-CTHSSV-PC ngày 27 tháng 8 năm 2018

V/v phối hợp triển khai « An toàn giao thông vì lợi ích cộng đồng » ;

     - Căn cứ công văn Số: 1346/SGDĐT-CTHSSV-PC ngày 10 tháng 9 năm 2018

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáodục chính trị, công tác học sinh và y tế trường học năm học 2018-2019 ;

-       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình. Ban HĐNGLL xây dựng kế hoạch tổ chức phát động, tuyên truyền ATGT (tháng 9/2018) như sau:

I .Mục đích:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông.

Tăng cường chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình và của sở GD-ĐT Quảng Nam góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

II.Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: Tiết chào cờ, ngày 17 tháng 9 năm 2018.

- Địa điểm: tại sân trường THPT Nguyễn Thái Bình.

- Thành phần tham gia: Giáo viên và học sinh toàn trường.

- Thành phần ban tổ chức: Cán bộ của đội cảnh sát giao thông huyện Thăng Bình;Ban HĐGDNGLL, Đoàn trường, Công ty Honda Tiến Đức.

III.Nội dung :

-         Báo cáo tình hình vi phạm luật giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và huyện Thăng Bình năm 2017 và đầu năm 2018.

         - Tuyên truyền luật giao thông đường bộ và các quy định về sử dụng phương tiện tham gia giao thôngđối với học sinh THPT( dưới 18 tuổi).

           - Kiểm tra kiến thức về luật giao thông: Câu hỏi nhanh, ngắn gọn và trả lời đúng có thưởng.

IV. Kinh phí: Có bản dự trù kinh phí riêng.

V.Phân công nhiệm vụ:

1/ Thầy Lâm Thanh Xuân – Hiệu trưởng: Phụ trách chung

2/ Thầy Hồ Viết Ban- Phó HT; Lập kế hoạch, chương trình, mời báo cáo viên.

3/ Thầy Hồ Trúc Lâm- BTĐTN: Ổn định tổ chức, điều hành buổi lễ.

4/ Thầy Võ Duy Luyến, Thầy Võ Văn Linh- PBTĐTN: Văn nghệ, nề nếp học sinh .

5/ Ông Nguyễn Văn Ánh+ Tổ bảo vệ : Trang Trí.

6/ Ông Nguyễn Thành Công: Nước uống + Vệ sinh.

7/Cán bộ của đội CSGT huyện Thăng Bình: Báo cáo các chuyên đề.

8/ Giáo viên chủ nhiệm + Tổ nề nếp: Phối hợp với ĐTN để ổn định học sinh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức phát động, tuyên truyền ATGT năm học 2018-2019. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc ban HĐ GDNGLL, Đoàn thanh niên cùng nhau trao đổi để giải quyết.

Nơi nhận:                                                            TRƯỞNG BAN HĐNGLL

-         Phòng HSSV-PC (thay báo cáo);                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-         Đội CSGT huyện Thăng Bình(thay giấy mời);

-         Chi bộ,Hiệu trưởng (báo cáo);

-         Đoàn thanh niên(thực hiện);

-         GVCN( thực hiện);

-         Lưu VT,BHĐNGLL.                                           HỒ VIẾT BAN

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lâm Thanh Xuân Hiệu trưởng 0913143442 lamthanhxuan@gmail.com
2 Trần Tự Trọng Phó hiệu trưởng 0905735537 vietthaibinh205@gmail.com
3 Hồ Viết Ban Phó hiệu trưởng 0911030373 vietban73@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Khương Tổ trưởng - Văn thư  0906534771 khuongnguyenntb@gmail.com
2 Nguyễn Văn Ánh Tổ phó - Giáo vụ  0905541513 anhmaitruclam@gmail.com
3 Võ Hùng Phi CNTT  0974591679  hungphivn@gmail.com
4 Phan Thanh Thịnh Kế toán  0913614064  thanhthinhtbqn@gmail.com
5  Nguyễn Thanh Văn Bảo vệ  0935299519  thanhvan201087@gmail.com
6 Trần Trung Hiếu Bảo vệ  0388922401
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Khương Bình Tổ trưởng 0982275104 nguyenkhuongbinh@gmail.com
2 Ngô Thị Minh Sương Tổ phó 0985937581 suong201076@gmail.com
3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên 0914313637 ntduyenna@gmail.com
4 Ngô Thị Quỳnh Giao Giáo viên 0942679428 ngothiqgiao@gmail.com
5 Đặng Minh Sơn Giáo viên 0935473747 dangson1963@gmail.com
6 Hồ Thị Mỹ Lệ Giáo viên 0944599519 myle081186@gmail.com
7 Trần Thị Lộc Giáo viên 0762724299 loc1982ntb@gmail.com 
8 Nguyễn Thị Tân Giáo viên 0796534117 nguyenthitan123456@gmail.com
9 Trần Thơ Giáo viên 0987186792 tranthoorg@gmail.com
10 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 0983499890 toancapba.net@gmail.com
11 Phan Thị  Kim Tuyến Giáo viên 0365482009 kimtuyenntb2014@gmail.com
12 Phan Văn Chín Giáo viên 0905549060  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Ngô Tấn Minh Tổ trưởng 0916489894 tanminh1205@gmail.com
2 Nguyễn Văn Kiệt Tổ phó 0905727550 kiet051081@gmail.com
3 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 0702772791 kimoanhntb@gmail.com
4 Lương Lê Cường Giáo viên 0935994868 lecuong1503@gmail.com
5 Lê Thị Sanh Giáo viên 0976010600 lesanh.vn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phương Uyên Giáo viên 0905507276 ntpuyenntb@gmail.com
7 Trần Thị Hương Giáo viên 0796781799 nhattan572@gmail.com
8 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0773189725 tuongnguyen0308@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Xuân Lý Tổ trưởng 0974400051 tranxuanly051@gmail.com
2 Lê Quốc Công Tổ phó 0905923223 lequoccong@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 0382961015 nguyenthiha06@gmail.com
4 Hoàng Duy Hải  Giáo viên 0982303566  hoanghai04041@gmail.com 
5 Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên 0905264398 tuyetnga270985@gmail.com
6 Trần Thị Thu Lan Giáo viên 0943488003 lanquocvu@gmail.com
7 Mai Thị Thu Hà Giáo viên 0702503920 thuha07shh@gmailcom
8 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 0356024599 nguyenthimaintb@gmail.com
9 Ngô Thị Yến Vân Giáo viien 0977080437  yenvanspt@gmail.com
10 Hồ Trúc Lâm  Giáo viên 0905089245  truclamhose.81@gmail.com
11 Trần Thị Kim Hậu Giáo viên 0383578955 ktkimhau@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Hoàng Thị Ánh Hồng Tổ trưởng 0978436287 anhhongntb@gmail.com
2 Trần Công Vân Tổ phó 0932472849 congvanbm@gmail.com
3 Đinh Thị Kim Kiều Giáo viên 0906566564 kieuntb78@gmail.com
4 Võ Văn Linh Giáo viên 0982294262 everlastingfev@gmail.com
5 Võ Thị Ánh Nguyệt Giáo viên 0374628298 anhnguyetspa01@gmailcom
6 Trần Thị Kim Giáo viên 0905216983 baotranntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0965654657 huyuidu@gmail.com
8 Nguyễn Kiệm Giáo viên 0932028796 nguyenkiem76@gmail.com
9 Trần Thị Du Thủy Giáo viên thỉnh giảng 0369912590
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Ngọc Khánh Tổ trưởng 0905708035 khanhtranntb@gmail.com
2 Cao Thị Thanh Tân Giáo viên 0977482769 caotanntb2016@gmail.com
3 Lê Thị Thảo Giáo viên 0989287134 thaole231@gmail.com
4 Trương Thị Hoàng Diệu Giáo viên 0945286494 hoangdieubk81@gmail.com
5 Lâm Thị Thùy Dương Tổ phó 0913838355 thuyduong.pct@gmail.com
6 Võ Thị Kim Huệ Giáo viên 0783359978 kimhuentb123@gmail.com
7 Huỳnh Thị Bích Việt Giáo viên 0976231891 huynhtbviet@gmail.com
8 Lê Văn Tiên  Giáo viên 0906491987 vantienntb2015@gmail.com
9 Hồ Thị Liễu  Giáo viên 0767485221 vanvilieu@gmail.com
10 Trần Thị Yến Giáo viên 0905126258 yentrantb2015@gmail.com
11 Trương Công Dưỡng Giáo viên 0383496705  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Ngọc Lân Tổ trưởng  0988952786 ngoclanntb@gmail.com
2 Nguyễn Đức Tuấn Tổ phó  0982181884 tuannguyenntb@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nữ Giáo viên  0905655258 tununtb@gmail.com
4 Trần Tuấn Giáo viên  0948325350 tuanbiology@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên  0934733483 maichi83ds2000@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên - Thiết bị  0978756850 anh240385@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Tấn Thảnh Tổ trưởng 0976564792 votanthanhntb@gmail.com
2 Nguyễn Viết Cam Tổ phó 0978739960 nguyencam41@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dương Tổ phó 0984094194 vanduong060771@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 0934776335 thianhloveyou@gmail.com
5 Mai Thị Hiền Giáo viên 0376781718 maithihien712@gmail.com
6 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên 0327290780 kimloan260597@gmai.com
7 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0905431471 vovantinh11@gmail.com
8 Trần Thị Kim Liên Giáo viên 0935153393 kimhuy1505@gmail.com
9 Trần Thị Thu Hà Giáo viên 0935322499 tranthuha.bum@gmail.com
10 Nguyễn Đức Thái Giáo viên 0189401213 ducthaispsl@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Văn Hải Tổ trưởng 0975107018 tranvanhaintb68@gmail.com
2 Nguyễn Hồ Sanh Tổ phó 0905086721 nguyenhosanh.ntb@gmail,com
3 Phan Văn Hiền Giáo viên 0985528774 hientdntdg@gmail.com
4 Nguyễn Quang Thanh  Giáo viên 0905309133  quangthanhntb79@gmail.com
5 Võ Duy Luyến Giáo viên 0905008335 voduyluen@gmail.com 
6 Trần Thanh Thủ Giáo viên 0935807207 tranthanhthuntb@gmail.com
7 Đặng Nga Giáo viên 0368439752 nga123451967@gmai.com